LIMING logo

MUDr. Alena Ondrejkovičová, PhD.

Po ukončení štúdia na Lekárskej fakulte univerzity Komenského v Bratislave až do druhej atestácie z odboru Anesteziológia a intenzívna medicína v roku 1989, pracovala na anesteziologicko resuscitačnom oddelení (ARO) Detskej fakultnej nemocnice v Bratislave. Od roku 1990 pracovala na ARO NsP na Bezručovej ulici - Staré Mesto v Bratislave, kde sa stala spoluzakladateľkou ambulancie chronickej bolesti a akupunktúry, ktorú po delimitácii nemocnice a zrušení polikliniky Staré Mesto transformovala na Ambulanciu chronickej bolesti a akupunktúry NZZ, neskôr na väčšie, neštátne pracovisko LIMING s.r.o. na Mýtnej ulici v Bratislave.
O akupunktúru a tradičnú čínsku medicínu mala záujem ešte na pracovisku v Detskej fakultnej nemocnici, prvý kurz absolvovala na pracovisku ARO Fakultnej nemocnice v Košiciach u prim. MUDr. Kornélie Kunayovej, CSc. Nasledovali kurzy a školenia u renomovaných odborníkov z Českej republiky, Rakúska, Francúzska, Nemecka, Maďarska, Ruska a Číny. V roku 2002 ukončila I. školu tradičnej čínskej medicíny (TČM) v Prahe, v roku 2003 atestovala z odboru Akupunktúra a v roku 2004 atestovala z odboru Algeziológia. V roku 2007 ukončila III. stupeň vysokoškolského vzdelania obhájením titulu PhD.
Od roku 1996 je funkcionárkou výboru Spoločnosti akupunktúry Slovenskej lekárskej spoločnosti, je šéfredaktorkou slovenskej časti časopisu Acupunctura Bohemo Slovaca a bola prvou predsedníčkou Sekcie akupunktúry Slovenskej lekárskej komory po jej založení. V novembri roku 2000 bola iniciátorkou a spoluzakladateľkou Sinobiologickej spoločnosti na Slovensku SINBIOS.
V súčasnosti je externou spolupracovníčkou Subkatedry akupunktúry Slovenskej zdravotníckej univerzity a Ústavu TČM SZU. Je členkou medzinárodnej spoločnosti ušnej akupunktúry ASF vo Francúzsku.
Prednáša, publikuje a vedie Centrum chronickej bolesti, akupunktúry a tradičnej čínskej medicíny LIMING s.r.o. ktoré je súčasne aj školiacim pracoviskom Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave.

MUDr. Alena Ondrejkovičová, PhD. MUDr. Alena Ondrejkovičová, PhD.